TÂM THƯ  
Kính thưa Qúy Vị,
Trên trang web này có 2 tabs: TÂM THƯTHƯ CẢM ƠN.
By default, tab [TÂM THƯ] will display first; visitor can select tab [THƯ CẢM ƠN] to view THƯ CẢM ƠN.