Mỗi khi có visitor bị nhận dạng (identified) là tin tặc hay từ nước ngoài (đặc biệt các nước theo chủ nghĩa Cộng Sản) vào các trang khác, thì TRANG NHÀ này là trang mà visitor sẽ bị re-directed đến.
Lời giới thiệu TRANG NHÀ của Khóa sẽ do Đại Diện Khóa viết.
Copyright @hocviencsqg.com 1998-2024. All Right Reserved
Thank you for visiting HocVienCSQG.com