HỘI NGỘ 55 NĂM KHÓA 3 HỌC VIỆN CSQG-VNCH (phần 2)

(hình ảnh do Cựu SVSQ Võ Thiệu thực hiện)

  Copyright @hocviencsqg.com 1998-2024. All Right Reserved
Thank you for visiting THE RVN NATIONAL POLICE ACADEMY