CẢM TẠ & CÁO PHÓ

Vui lòng bấm    để đọc CẢM TẠ/CÁO PHÓ

CẢM TẠ của Ông Dư Quang Nê
CÁO PHÓ của gia đình Cụ Ông DƯ MINH HIỂN (vãng sanh ngày 19 tháng 8 năm 2022)
CÁO PHÓ của gia đình Cụ Bà TỪ ĐIỂN (được Chúa gọi ngày 22 tháng 2 năm 2022)
CÁO PHÓ của gia đình VƯU TÚ MUỒI (vãng sanh ngày 19 tháng 2 năm 2022)
CÁO PHÓ của gia đình Bà Quả Phụ LÊ TẤN HỢI (vãng sanh ngày 18 tháng 2 năm 2022)
CẢM TẠ của gia đình VŨ XUÂN THÂN
CÁO PHÓ của Gia Đình Cố SVSQ VŨ VĂN MÙI
CẢM TẠ của Gia Đình Cố Tiến Sĩ ĐÀM TRUNG PHÁP
CẢM TẠ của Gia Đình Cố NT LÊ SƠN THANH
CÁO PHÓ của Gia Đình Cố SVSQ BÙI NGHĨA HIỆP
CÁO PHÓ của Gia Đình Cố SVSQ NGUYỄN VĂN TỐNG
CÁO PHÓ của Gia Đình NGUYỄN GIOANG CHIÊU
Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
  
   Copyright @hocviencsqg.com 1998-2024. All Right Reserved