CHÚC MỪNG HỘI ÁI HỮU CSQG GEORGIA
TÂN BAN CHẤP HÀNH
Hội Trưởng:   CH Bùi Thành Tốt
Hội Phó:   CH Võ Hữu Tòng
Thư Ký:   CH Đặng Thanh Thủy
Thủ Quỹ:   CH Nguyễn Trọng Việt
Ban Cố Vấn:   Quý Ông:
  Vĩnh Biết
  Nguyễn Văn Nhì
  Lưu Diệu Nam
  Hồ Cảnh Phùng
  Trần Văn Chính
Site.Mobile
  Copyright @hocviencsqg.com 1998-2024. All Right Reserved
Thank you for visiting THE RVN NATIONAL POLICE ACADEMY