NGÀY SONG THÂN
(Hình ảnh do chiến hữu CSQG Võ Thiệu thực hiện)
  Copyright @hocviencsqg.com 1998-2023. All Right Reserved
Thank you for visiting THE RVN NATIONAL POLICE ACADEMY