Please click     to select video
VÌ SAO - Thơ PhamPhanLang - Nhạc Mộc Thiêng - Ca sĩ Ngọc Quy
BIỂN QUÊ NHÀ -Thơ PhamPhanLang - Nhạc Mộc Thiêng - Ca sĩ Diệu Hiền
PHỐ CŨ - Thơ PhamPhanLang - Nhạc Mộc Thiêng - Ca sĩ Ngọc Quy
MỘNG TƯỞNG - Thơ PhạmPhanLang - Nhạc Mộc Thiêng - Ca sĩ Diệu Hiền
THU MỘNG -Thơ phamphanlang -Nhạc Mộc Thiêng -Ca sĩ Hoàng Quân
TRĂNG CÔ ĐƠN - Thơ PhamPhanLang - Nhạc Mộc Thiêng - Ca sĩ Thụy Long
THƯƠNG BẠN - Thơ PhamPhanLang - Nhạc Mộc Thiêng - Ca sĩ Hương Giang
ÁO TRẮNG - Thơ PhamPhanLang - Nhạc Mộc Thiêng - Ca sĩ Diệu Hiền
TIẾNG THỞ DÀI - Thơ PhamPhanLang - Nhạc Mộc Thiêng - Ca sĩ Ngọc Quy
VẪN - Thơ PhamPhanLang - Nhạc Mộc Thiêng - Ca sĩ Diệu Hiền
NIỀM MƠ QUÉT LÁ & THÔI EM - Ca sĩ Diệu Hiền & Cao Duy
NẾU MAI NÀY - Thơ PhamPhanLang - Nhạc Mộc Thiêng - Ca sĩ Diệu Hiền
Thuyền và Chim - Thơ: Phạm Phan Lang
Biển vắng - thơ phamphanlang - nhạc Mộc Thiêng - ca sĩ Xuân Phú
Thì Thầm.Thơ: Phạm Phan Lang - Nhạc: Mộc Thiêng-Ca Sĩ Hương Giang.
Mẹ
NHỚ - ThơPhạmPhanLang - Nhạc Mộc Thiêng - Ca sĩ TâmThư
THƯƠNG BẠN -Thơ: PhamPhanLang - Nhạc: Mộc Thiêng - Ca sĩ: Hương Giang - Hòa âm: Giang Đông
THÌ THÔI - Thơ PhamPhanLang - Nhạc Mộc THiêng - Ca sĩ Diệu Hiền
KHÚC XA NGƯỜI - Thơ PhamPhanLang - Nhạc Mộc Thiêng - Ca sĩ Ngọc Quy
Tóc phai - Mộc Thiêng - Phamphanlang
TẾT KHÔNG NHÀ -Thơ Phạm Phan Lang - Nhạc Mộc Thiêng - Ca sĩ Đông Nguyễn
NIỀM QUÊ - Ca khúc Mộc Thiêng - Phổ thơ PhamPhanLang - Ca sĩ Đông Nguyễn
SƯƠNG TÍM - Thơ PhamPhanLang - Nhạc Mộc Thiêng - Ca sĩ Đông Nguyễn
Thuyền và Chim Mộc Thiêng, thơ PhamPhanLang Tiếng hát Tố Mai & Tú Lệ Đệm đàn Đàm Hà
CHƠI VƠI CUỘC TÌNH -Thơ PhamPhanLang - Nhạc Mộc Thiêng - Tiếng hát Thuỳ Vân - Đệm đàn Đàm Hà
Vành Khuyên Và Nàng Mộc Thiêng, thơ PhamPhanLang Tiếng hát Tốp ca Đệm đàn Đàm Hà
VỀ THĂM - Mộc Thiêng, thơ PhamPhanLang Tiếng hát Hoàng Phi Đệm đàn Đàm Hà
MẸ - Nhạc Mộc Thiêng - Thơ PhamPhanLang - Tiếng hát Tố Mai - Đệm đàn Đàm Hà
BÊN SÔNG - Nhạc Mộc Thiêng - Thơ PhamPhanLang - Ban Tình Ca Du Mục - Đệm đàn Đàm Hà
KHÚC XA NGƯỜI - Nhạc Mộc Thiêng - Thơ PhamPhanLang - Tiếng hát Mỹ Khánh - Đệm đàn Đàm Hà

VÌ SAO - Thơ PhamPhanLang - Nhạc Mộc Thiêng - Ca sĩ Ngọc Quy

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
  
   Copyright @hocviencsqg.com 1998-2024. All Right Reserved